Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in July 2009

‘Powerpoint in de les is overschat’

Nog zo een: "Powerpoint in de les is overschat"

Aangegeven wordt dat ICT ter ondersteuning fantastisch kan zijn, maar dat je de nieuwe mogelijkheden dan wel moet gebruiken om meer interactie tot stand te brengen. 

Ondewijskundigen weten dit natuurlijk allang… 

Geniaal!!!

Bureau OpenER

In Oktober 2007 is de TU Delft onder de naam Open Courseware (OCW) gestart met de publicatie van gratis beschikbare, online (multimediaal) onderwijsmateriaal, beschikbaar op http://ocw.tudelft.nl. Sinds mei 2009 maak ik onderdeel uit van Bureau OpenER en verzorgen wij het publicatieproces van het onderwijsmateriaal. Maar dat is niet het enige:

Inmiddels zijn er al 34 cursussen gepubliceerd, waarvan de cursussen ‘Analog Integrated Circuit Design’ en ‘Structured Electronic Design’ (Master Microelectronics) de nieuwste aanwinsten zijn. Daarnaast wordt een aparte portal ontwikkeld, waarop onderwijsmateriaal voor VO-studenten zal worden gepubliceerd, om aankomende studenten te ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Door dit onderwijsmateriaal gratis beschikbaar te stellen, wil de TU bijdragen aan de ontwikkeling van open kennisorganisaties in wereldwijde netwerken en de kwaliteit van het modern hoger onderwijs vergroten, dankzij de toegenomen transparantie van het onderwijs.
Als u een interessante cursus verzorgt en deze met een (inter)nationaal publiek wilt tonen, laat het dan weten en meld u aan via ocw@tudelft.nl. Bureau OpenER helpt u vervolgens om uw cursus online te publiceren.

Daarnaast profileert de TU Delft zich (inter)nationaal ook steeds meer. Zo is het OCW-project onder andere op de afgelopen 23ste ICDE Wereldconferentie in Maastricht en tijdens de afgelopen SEFI-conferentie gepresenteerd aan een Internationaal publiek. Ook wordt inmiddels door diverse internationaal hoog aangeschreven Open CourseWare websites gerefereerd aan het Delfste OpenCourseWare, zoals de website van OERCommons (www.oercommons.org), de website ‘100 awesome Open Courses For Those Who Want To Change The World’ (http://www.selectcourses.com/blog/2009/100-awesome-open-courses-for-those-who-want-to-change-the-world/) en het Chinese Core (http://www.core.org).

Ten slotte komt op 7 & 8 oktober de Board of Directors van het OCW Consortium in Delft bijeen, waarvan Anka Mulder, directeur O&S van de TU Delft, onderdeel uitmaakt. Aansluitend organiseert Bureau OpenER op vrijdag 9 oktober 2009 een Open CourseWareSeminar dat geheel in het teken zal staan van landelijke ontwikkelingen op het gebied van Open CourseWare. Huidige en nieuwe ontwikkelingen binnen de TU Delft, maar ook binnen andere Nederlandse instellingen op het gebied van Open CourseWare zullen worden gepresenteerd. De aanwezigheid van de Board of Directors, een presentatie verzorgd door de Directeur van het OCW Consortium en enkele internationale gasten geven het Seminar bovendien een internationaal tintje.  

Dus als u geïnteresseerd bent in Open CourseWare en meer wilt weten over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland, reserveer dan nu in uw agenda:

Open CourseWare Seminar, vrijdag 9 oktober 2009, TU Delft.

Op dit moment wordt hard aan het programma en de verdere invulling van het Seminar gewerkt. Meer informatie over het Seminar volgt.

Contact:
TU Delft Bureau OpenER
Education and Student Affairs
OCW@tudelft.nl

Voorleeshulp (BrowseAloud)

Sinds kort is BrowseAloud beschikbaar en functioneel binnen de digitale leeromgeving Blackboard. BrowseAloud leest (online) teksten (ook PDF en MS Word) voor. Hiervoor hoef je slechts het gratis programma te downloaden. Daarmee kun je vervolgens teksten laten voorlezen binnen Blackboard, maar ook op andere websites die aangesloten zijn op BrowseAloud.

 Download BrowseAloud

Binnen Blackboard wordt eerst een jaar getest. Deze test zal daarnaast worden uitgebreid naar enkele TU Delft websites. In het voorjaar van 2010 zal deze testfase worden geevalueerd.

 

Tweede SSC – ICT publicatie beschikbaar

Sinds Juli 2009 is de tweede SSC ICT publicatie beschikbaar: Blackboard Portfolio in uw Onderwijspraktijk. E-Portfolio voor ontwikkeling, beoordeling en presentatie van (academische) vaardigheden. De publicatie isdigitaal beschikbaar op de ICTO site. De oorspronkelijke vier SOM Portfolioprojecten zullen in september gaan starten met de implementatie van een of meerdere E-portfolio’s. Daarnaast zijn er recentelijk (nav het BSA) nog een aantal faculteiten bijgekomen, die denken over de inzet van E-portfolio.

In de tweede SSC – ICT publicatie worden de mogelijkheden van het E-Portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio verhelderd. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht.

In 2008 zijn de faculteiten Bouwkunde (BK), Industrieel Ontwerpen (IO), Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) en Technische Natuurkunde (TNW) gestart met de implementatie van een E-portfolio. Binnen het kader van het stimuleringsprogramma Strategische Onderwijs Middelen (SOM) worden deze faculteiten zowel functioneel, als technisch, als financieel ondersteund door het Shared Service Centre ICT (SSC – ICT) en Onderwijs & Studentenzaken (SSC – O&S). Met dit E-portfolio beogen de faculteiten studenten beter te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling van (academische) competenties.

Het E-portfolio is een instrument waarmee zowel ontwikkeling als validatie als presentatie van academische competenties kan worden begeleid en gefaciliteerd. Het SSC – ICT stelt het product Blackboard Portfolio beschikbaar, waarmee het E-portfolio kan worden gerealiseerd. Dit Blackboard Portfolio maakt onderdeel uit van de digitale leeromgeving Blackboard, waardoor zowel de student als docent er gemakkelijk en snel mee aan de slag kan.

Deze publicatie beoogt de mogelijkheden van het E-portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio te verhelderen. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond kort geschetst, waarop de behoefte aan een E-portfolio is gebaseerd. De wijze van beoordeling en validatie van competenties zal sterk afhangen van de opleiding en gevolgde didactiek. Maar er kan wel een algemeen pad worden gevolgd wat betreft presentatie en verslaglegging, voor meer eenduidigheid bij de onderlinge vergelijking van portfolio’s.

Het Portfoliobegrip wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Het Portfolio is een instrument waarin de eigenaar doelgericht (een selectie van) presentabele artefacten opneemt. Deze artefacten geven een beeld van het niveau of gedrag van de verworven (academische) competenties. Afhankelijk van de opgenomen artefacten kan het portfolio op verschillende manieren worden
toegepast. De toepassingen kunnen worden gevat in de begrippen ‘Ontwikkelingsportfolio’, ‘Beoordelingsportfolio’ en ‘Showcaseportfolio’. Voordat de verschillende toepassingen van het E-portfolio aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verhelderd, komen in hoofdstuk 3 de diensten aan bod die het SSC – ICT en het SSC – O&S bieden op het gebied van E-portfolio.

Deze toepassingen, ook wel portfoliotypen, vormen de basis voor de hoofdstukken 4, 5 en 6. Per portfoliotype wordt een korte theoretische achtergrond geschetst, gevolgd door de praktijkervaringen met het Blackboard Portfolio van enkele faculteiten en diensten van de TU Delft.

Binnen de TU Delft bestaan echter meer praktijkervaringen met het E-portfolio. Deze SSC – ICT publicatie laat het niet toe al deze praktijkervaringen tot in detail uit te werken. Om toch een beeld te geven, is in Bijlage 1 een factsheet opgenomen met een overzicht van alle Portfolioprojecten die sinds 2008 in het kader van de Strategische Onderwijs Middelen (SOM) zijn geïnitieerd.

Ook buiten het kader van SOM vinden bij diverse faculteiten echter ook steeds meer initiatieven plaats op het gebied van de inzet van portfolio.

In Bijlage 2 wordt ten slotte een handreiking geboden met betrekking tot het implementatieproces. Maar voordat hiertoe kan worden overgegaan, is het belangrijk allereerst een basis te leggen voor het Portfoliobegrip.

Met deze tweede SSC – ICT wil het SSC – ICT op eenvoudige wijze inzicht bieden in de mogelijkheden van een E-portfolio in de dagelijkse onderwijspraktijk van de TU Delft. Wij hopen u hiermee voldoende handreiking te geven.

Back to work…

Tja, op vakantie geweest en daarvoor te druk met andere zaken om aan bloggen toe te komen. Intussenhebben er echter voldoende nieuwe ontwikkelingen plaatsgevondendie het vermelden waard zijn. Er zullen dan ook een aantal berichten gaan volgen…

De ICTO Nieuwsbrief van mei/juni is in elk geval weer verzonden (met dank aan Gerwin!) en de tweede SSC – ICT publicatie is beschikbaar…

© 2011 TU Delft