Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category SSC – ICT publicaties

Tweede SSC – ICT publicatie beschikbaar

Sinds Juli 2009 is de tweede SSC ICT publicatie beschikbaar: Blackboard Portfolio in uw Onderwijspraktijk. E-Portfolio voor ontwikkeling, beoordeling en presentatie van (academische) vaardigheden. De publicatie isdigitaal beschikbaar op de ICTO site. De oorspronkelijke vier SOM Portfolioprojecten zullen in september gaan starten met de implementatie van een of meerdere E-portfolio’s. Daarnaast zijn er recentelijk (nav het BSA) nog een aantal faculteiten bijgekomen, die denken over de inzet van E-portfolio.

In de tweede SSC – ICT publicatie worden de mogelijkheden van het E-Portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio verhelderd. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht.

In 2008 zijn de faculteiten Bouwkunde (BK), Industrieel Ontwerpen (IO), Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) en Technische Natuurkunde (TNW) gestart met de implementatie van een E-portfolio. Binnen het kader van het stimuleringsprogramma Strategische Onderwijs Middelen (SOM) worden deze faculteiten zowel functioneel, als technisch, als financieel ondersteund door het Shared Service Centre ICT (SSC – ICT) en Onderwijs & Studentenzaken (SSC – O&S). Met dit E-portfolio beogen de faculteiten studenten beter te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling van (academische) competenties.

Het E-portfolio is een instrument waarmee zowel ontwikkeling als validatie als presentatie van academische competenties kan worden begeleid en gefaciliteerd. Het SSC – ICT stelt het product Blackboard Portfolio beschikbaar, waarmee het E-portfolio kan worden gerealiseerd. Dit Blackboard Portfolio maakt onderdeel uit van de digitale leeromgeving Blackboard, waardoor zowel de student als docent er gemakkelijk en snel mee aan de slag kan.

Deze publicatie beoogt de mogelijkheden van het E-portfolio aan de hand van het Blackboard Portfolio te verhelderen. Hiertoe wordt het E-portfolio vanuit theoretisch en praktisch perspectief belicht. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond kort geschetst, waarop de behoefte aan een E-portfolio is gebaseerd. De wijze van beoordeling en validatie van competenties zal sterk afhangen van de opleiding en gevolgde didactiek. Maar er kan wel een algemeen pad worden gevolgd wat betreft presentatie en verslaglegging, voor meer eenduidigheid bij de onderlinge vergelijking van portfolio’s.

Het Portfoliobegrip wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Het Portfolio is een instrument waarin de eigenaar doelgericht (een selectie van) presentabele artefacten opneemt. Deze artefacten geven een beeld van het niveau of gedrag van de verworven (academische) competenties. Afhankelijk van de opgenomen artefacten kan het portfolio op verschillende manieren worden
toegepast. De toepassingen kunnen worden gevat in de begrippen ‘Ontwikkelingsportfolio’, ‘Beoordelingsportfolio’ en ‘Showcaseportfolio’. Voordat de verschillende toepassingen van het E-portfolio aan de hand van praktijkvoorbeelden worden verhelderd, komen in hoofdstuk 3 de diensten aan bod die het SSC – ICT en het SSC – O&S bieden op het gebied van E-portfolio.

Deze toepassingen, ook wel portfoliotypen, vormen de basis voor de hoofdstukken 4, 5 en 6. Per portfoliotype wordt een korte theoretische achtergrond geschetst, gevolgd door de praktijkervaringen met het Blackboard Portfolio van enkele faculteiten en diensten van de TU Delft.

Binnen de TU Delft bestaan echter meer praktijkervaringen met het E-portfolio. Deze SSC – ICT publicatie laat het niet toe al deze praktijkervaringen tot in detail uit te werken. Om toch een beeld te geven, is in Bijlage 1 een factsheet opgenomen met een overzicht van alle Portfolioprojecten die sinds 2008 in het kader van de Strategische Onderwijs Middelen (SOM) zijn geïnitieerd.

Ook buiten het kader van SOM vinden bij diverse faculteiten echter ook steeds meer initiatieven plaats op het gebied van de inzet van portfolio.

In Bijlage 2 wordt ten slotte een handreiking geboden met betrekking tot het implementatieproces. Maar voordat hiertoe kan worden overgegaan, is het belangrijk allereerst een basis te leggen voor het Portfoliobegrip.

Met deze tweede SSC – ICT wil het SSC – ICT op eenvoudige wijze inzicht bieden in de mogelijkheden van een E-portfolio in de dagelijkse onderwijspraktijk van de TU Delft. Wij hopen u hiermee voldoende handreiking te geven.

E-portfolio publicatie

Tja, zit je in de redactie van de SSC – ICT publicatiereeks, dan kom je er natuurlijk niet onderuit ook een publicatie voor je rekening te  nemen. De tweede publicatie zal van mijn hand zijn en zal gaan over de meerwaarde van E-portfolio voor studenten, docenten en medewerkers. Een eerste versie is al achter de rug, maar we zijn er nog niet.

Blijkt maar weer eens dat schrijven niet zo makkelijk is als het lijkt…

Met deze eerste twee SSC – ICT publicaties richten we ons vooral op de cluster Onderwijs. Na de tweede publicatie over E-portfolio is het de beurt aan de cluster Onderzoek, om te laten zien op welke manieren het SSC – iCT onderzoekers kan ondersteunen!

Spannend allemaal…

Eerste SSC – ICT publicatie beschikbaar

Ja, de eerste SSC – ICT publicatie ie beschikbaar!

Het SSC – ICT is in november 2008 gestart met de
uitgave van een SSC – ICT Publicatiereeks. In iedere publicatie staan
de rol van ICT bij het ondersteunen en verrijken van het Onderwijs en
Onderzoek van de TU Delft en de rol van het SSC – ICT centraal.

In November 2008 is de eerste publicatie
verschenen. Op deze pagina zijn de SSC – ICT publicaties digitaal
beschikbaar. Een gedrukt exemplaar kan via de redactie worden opgevraagd. Digitaal kun je hem vinden op www.icto.tudelft.nl

In de eerste SSC – ICT Publicatie worden de resultaten beschreven
van onderzoek naar de opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk van
de TU Delft, gebaseerd op de mening van docenten:

Samenvatting

De
TU Delft heeft als doelstelling om ICT zo goed mogelijk te integreren
met het Onderwijs. De ICTO beleidsnota voor de periode tot en met 2010
voorziet daarom in een aantal concrete acties. Het faciliteren en
ondersteunen van docenten zijn daarbij de kernwoorden. Blackboard
Support is sterk uitgebreid en per september 2008 opgegaan in
E-learning Support (ELS). ELS is het aanspreekpunt voor alle vragen en
gewenste ondersteuning op het gebied van E-learning. De kwaliteit en
functionaliteit van de Blackboard digitale leeromgeving is verder
verbeterd en een tiental Collegerama opnamesets wordt centraal
beschikbaar gesteld.


Het Shared Service Centre ICT (SSC – ICT)
heeft samen met Onderwijs & Studentenzaken (SSC – O&S) een
helder beeld van de kosten die voor het onderwijs worden gemaakt. Onze
aanname is dat we de juiste diensten aan het onderwijs leveren. Echter,
een dergelijke aanname dient gestaafd te worden met de mening van de
gebruiker van onze diensten. Wat zijn nu eigenlijk de opbrengsten van
de gedane investeringen voor het Delftse onderwijs? Of moeten we het
beleid bijstellen?

Opbrengsten van gebruik van ICT in het
onderwijs zijn lastig te vatten in cijfers. Wij hebben ervoor gekozen
om online een anonieme vragenlijst af te nemen onder onderwijsgevenden.
De vragen richtten zich op diverse aspecten van het gebruik van ICT
binnen de onderwijspraktijk. Een goede vertegenwoordiging van het
onderwijzend personeel van de TU Delft heeft gereageerd, waarmee een
redelijk representatief beeld kan worden geschetst van het ICT gebruik
binnen de huidige onderwijspraktijk en van de Blackboard digitale
leeromgeving met bijbehorende ondersteuning.

Uit het
evaluatieonderzoek komt naar voren dat activerend onderwijs zowel in
het TU Delftse beleid wordt genoemd (Focus op Onderwijs, 2003) als in
de praktijk met daad wordt gevoerd. ICT wordt ingezet als hulpmiddel
voor efficiënt gebruik en logistieke ondersteuning binnen het
onderwijs, maar lijkt haar weg nog niet te hebben gevonden voor het
ontwikkelen van onderwijs- werkvormen op basis van computer
ondersteunde communicatie. Als eerste worden eenvoudige en snel te
verzilveren functionaliteiten eigen gemaakt die passen bij de huidig
gevoerde onderwijspraktijk van frontale instructie en projectonderwijs.
De communicatiecomponent voor online samenwerken en online leren wordt
vanuit de docent nog slechts verkend en mondjesmaat toegepast. Daarbij
moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat niet binnen alle
onderwijsvormen zomaar ICT functionaliteiten kunnen worden toegepast.
 
De
algehele mening van de onderwijsgevende respondenten is zeer positief
met betrekking tot het gebruik en de ondersteuning van ICT in het
algemeen en Blackboard in het bijzonder. Dit onderzoek heeft voor het
SSC – O&S en het SSC – ICT bijgedragen om de opbrengsten van ICT
voor het onderwijs in beeld te krijgen naast de gedane investeringen;
resulterend in een positieve balans. Maar … er blijft werk aan de
winkel, want de tussenstand van deze studie geeft aanleiding om alvast
na te denken over nieuwe en aanvullende dienstverlening met betrekking
tot de verwachte toename van studentaantallen en diversiteit.

A.H.W. Van der Zanden (2008). ICT in het Onderwijs 2008. Onderzoek naar Opbrengsten van ICT voor de onderwijspraktijk bij de TU Delft op basis van de mening van docenten. TU Delft, Delft.

© 2011 TU Delft